• Telugu Murli 29/08/2020

  01-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – మీకు కర్మ-అకర్మ-వికర్మల గుహ్యగతిని వినిపించేందుకు తండ్రి వచ్చారు, ఆత్మ మరియు శరీరం రెండూ పవిత్రంగా అయినప్పుడు కర్మలు అకర్మలుగా అవుతాయి, పతితంగా అవ్వడంతో వికర్మలవుతాయి” ప్రశ్న:- ఆత్మపై తుప్పు ఏర్పడేందుకు కారణమేమిటి? తుప్పు ఏర్పడి ఉంది అన్నదానికి గుర్తులేమిటి? జవాబు:- తుప్పు ఏర్పడేందుకు కారణము – వికారాలు. పతితంగా అవ్వడంతోనే తుప్పు ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ ఇప్పటివరకూ తుప్పు పట్టి ఉన్నట్లయితే వారికి పాత ప్రపంచం more

 • Telugu Murli 29/08/2020

  29-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ – అవినాశీ జ్ఞానరత్నాలను ధారణ చేసి మీరిప్పుడు ఫకీరుల నుండి అమీరులుగా అవ్వాలి, ఆత్మలైన మీరు రూపబసంత్ లు (జ్ఞాన యోగాలు కలిగినవారు)” ప్రశ్న:- ఎటువంటి శుభ భావన ఉంచుకొని పురుషార్థములో సదా తత్పరులై ఉండాలి? జవాబు:- ఆత్మనైన నేను సతోప్రధానంగా ఉండేవాడిని, నేనే తండ్రి నుండి శక్తి యొక్క వారసత్వాన్ని తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాను అని సదా ఇదే శుభభావన ఉండాలి. ఇదే శుభభావనతో more

 • English Murli 28/08/2020

  28/08/20 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban Sweet children, whenever you have time, go into solitude and stay on the pilgrimage of remembrance. Only when you reach your destination will your pilgrimage end. Question: With which virtue, a virtue that continues for half the cycle does the Father fill His children at the confluence age? more

 • Hindi Murli 28/08/2020

  28-08-2020 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे – जितना समय मिले एकान्त में जाकर याद की यात्रा करो, जब तुम मंजिल पर पहुँच जायेंगे तब यह यात्रा पूरी हो जायेगी” प्रश्नः– संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन-सा ऐसा गुण भर देते हैं, जो आधाकल्प तक चलता रहता है? उत्तर:- बाप कहते – जैसे more

 • Telugu Murli 28/08/2020

  28-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ- ఎంత సమయము లభిస్తే అంత సమయము ఏకాంతంలోకి వెళ్ళి స్మృతియాత్ర చేయండి, మీరు గమ్యాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ఈ యాత్ర పూర్తవుతుంది” ప్రశ్న:- సంగమయుగంలో తండ్రి తన పిల్లలలో నింపే ఏ గుణము మొత్తం అర్థకల్పము వరకు వారిలో నడుస్తూనే ఉంటుంది? జవాబు:- ఏ విధంగా నేను అతి మధురంగా ఉన్నానో, అదే విధంగా పిల్లలను కూడా మధురంగా తయారుచేస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. దేవతలు చాలా మధురంగా more

 • English Murli 27/08/20

  27/08/20 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban Sweet children, the Father has come to change this brothel into the Temple of Shiva. Your duty is to give God’s message to even prostitutes and to benefit them. Question: Which children cause themselves a great loss? Answer: Those who miss murli class due to any reason cause more

 • Hindi Murli 27/08/20

  27-08-2020 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे – बाप आये हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है – वेश्याओं को भी ईश्वरीय सन्देश दे उनका भी कल्याण करना” प्रश्नः– कौन-से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर:- जो किसी भी कारण से मुरली (पढ़ाई) मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा more

 • Telugu Murli 27/08/20

  27-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ- ఈ వేశ్యాలయాన్ని శివాలయంగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. వేశ్యలకు కూడా ఈశ్వరీయ సందేశాన్నిచ్చి వారి కళ్యాణం కూడా చేయడం మీ కర్తవ్యం” ప్రశ్న:- ఏ పిల్లలు స్వయాన్ని చాలా ఎక్కువ నష్టపరుచుకుంటారు? జవాబు:- ఎవరైనా ఏ కారణంగానైనా మురళీని (చదువును) మిస్ చేస్తే, వారు స్వయాన్ని చాలా ఎక్కువ నష్టపరుచుకుంటారు. చాలామంది పిల్లలు పరస్పములో అలిగిన కారణంగా క్లాసుకే రారు. ఏదో ఒక సాకు చెప్పి ఇంట్లోనే more

 • English Murli 26/08/20

  26/08/20 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban Sweet children, Baba has come to make you into the kingsof flowers. Therefore, there should be no bad odour of vice. Question: What effort should you make in order to finish all trace of the vices? Answer: Constantly make effort to remain introverted. To be introverted means to more

 • Hindi Murli 26/08/20

  26-08-2020 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे – बाबा आये हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए” प्रश्नः– विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन-सा पुरूषार्थ करना है? उत्तर:- निरन्तर अन्तर्मुखी रहने का पुरूषार्थ करो। अन्तर्मुख अर्थात् सेकण्ड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की more