Telugu Murli 03/07/20

03-07-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం


“మధురమైన పిల్లలూ – సర్వులకు సద్గతినిచ్చే జీవన్ముక్తిదాత మీకు తండ్రిగా అయ్యారు, మీరు వారి సంతానము, కనుక ఎంత నషా ఉండాలి”

ప్రశ్న:- ఏ పిల్లల బుద్ధిలో బాబా స్మృతి నిరంతరము నిలువదు ?

జవాబు:- సంపూర్ణ నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధిలో స్మృతి నిలువదు. మనకు నేర్పించేవారెవరో తెలియకపోతే ఎవరిని స్మృతి చేస్తారు. ఎవరైతే యథార్థంగా గుర్తించి స్మృతి చేస్తారో వారి వికర్మలు మాత్రమే వినాశనమౌతాయి. తండ్రియే స్వయంగా వచ్చి తమ పరిచయాన్ని మరియు తమ ఇంటి యొక్క యథార్థ పరిచయాన్ని ఇస్తారు.

ఓంశాంతి. ఇప్పుడు ఓం శాంతి అన్న పదానికి అర్థం పిల్లలకు సదా గుర్తుంటుంది. నేను ఆత్మను, నా ఇల్లు నిర్వాణధామము లేక మూలవతనము. మరి భక్తిమార్గములో మనుష్యులు ఎవరైతే పురుషార్థము చేస్తారో, వారికి తాము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది తెలియదు. సుఖము ఎందులో ఉంటుందో, దుఃఖము ఎందులో ఉంటుందో ఏమాత్రమూ తెలియదు. యజ్ఞ, తప, దాన, పుణ్య, తీర్థాదులు మొదలైనవి చేస్తూ మెట్లు దిగుతూనే వచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానము లభించింది కనుక భక్తి సమాప్తమైపోతుంది. గుడి గంటలు మొదలైన వాతావరణమంతా సమాప్తమైపోయింది. కొత్త ప్రపంచానికి మరియు పాత ప్రపంచానికి తేడా అయితే ఉంది కదా. కొత్త ప్రపంచము పావన ప్రపంచము. పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో సుఖధామము ఉంది. సుఖధామాన్ని స్వర్గము, దుఃఖధామాన్ని నరకము అని అంటారు. మనుష్యులు శాంతిని కోరుకుంటారు కానీ అక్కడకు ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. నేను ఇక్కడ భారత్ లోకి రానంతవరకు నేను లేకుండా పిల్లలైన మీరు వెళ్ళలేరని తండ్రి చెప్తున్నారు. భారత్ లోనే శివజయంతి గాయనం చేయబడింది. నిరాకారుడు తప్పకుండా సాకారములోకే వస్తారు కదా. శరీరము లేకుండా ఆత్మ ఏమైనా చేయగలుగుతుందా? శరీరము లేకపోతే ఆత్మ భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. వేరొక శరీరములోకి కూడా ప్రవేశిస్తుంది. కొన్ని ఆత్మలు మంచిగా ఉంటాయి, కొన్ని చంచలంగా ఉంటాయి, ఒక్కసారిగా వెర్రివారి వలె తయారుచేస్తాయి. ఆత్మకు శరీరము తప్పకుండా కావాలి. అలాగే పరమపిత పరమాత్మకు కూడా శరీరము లేకపోతే భారత్ లోకి వచ్చి ఏం చేస్తారు! భారత్ అవినాశీ ఖండము. సత్యయుగములో భారత ఖండము ఒక్కటే ఉంటుంది. మిగిలిన ఖండాలన్నీ వినాశనమైపోతాయి. ఆది సనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మముండేదని గాయనం చేస్తారు. వారు దానికి ఆది సనాతన హిందూ ధర్మమని అనేసారు. వాస్తవానికి ప్రారంభములో హిందువులు ఎవ్వరూ లేరు, దేవీ-దేవతలే ఉండేవారు. యూరోప్ లో నివసించేవారు తమను తాము క్రిస్టియన్లు అని పిలుచుకుంటారు, అంతేకానీ యూరోపియన్ ధర్మమని అనరు. కానీ హిందుస్థాన్ లో ఉండేవారు హిందూ ధర్మమని అనేస్తారు. శ్రేష్ఠంగా ఉండే దైవీ ధర్మం వారే, 84 జన్మలలోకి వస్తూ ధర్మభ్రష్ఠులుగా అయిపోయారు. దేవతా ధర్మానికి చెందిన వారే ఇక్కడకు వస్తారు. ఒకవేళ నిశ్చయము ఏర్పడకపోతే ఈ ధర్మానికి చెందినవారు కాదని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నా కూడా వారికి ఏ మాత్రమూ అర్థము కాదు. అక్కడ ప్రజలలో తక్కువ పదవిని పొందేవారిగా ఉంటారు. అందరూ సుఖ-శాంతులను కోరుకుంటారు, అవి సత్యయుగంలో ఉంటాయి. అందరూ సుఖధామములోకి వెళ్ళలేరు. అన్ని ధర్మాలు తమ-తమ సమయానుసారంగా వస్తాయి. అనేక ధర్మాలున్నాయి, వృక్షము వృద్ధి పొందుతూ ఉంటుంది, ముఖ్యమైన కాండము దేవీ-దేవతా ధర్మము. ఆ తర్వాత మూడు శాఖలు ఉంటాయి, స్వర్గంలో అయితే ఇవి ఉండవు. ద్వాపర యుగము నుండి కొత్త ధర్మాలు వెలువడుతాయి, దీనిని వెరైటీ మానవ వృక్షమని అంటారు. విరాట రూపము వేరు, ఇది వెరైటీ ధర్మాల వృక్షము. రకరకాల మనుష్యులున్నారు. ఎన్ని ధర్మాలున్నాయో మీకు తెలుసు. సత్యయుగము ఆదిలో ఒకే ధర్మముండేది, కొత్త ప్రపంచముండేది. భారత్ యే ప్రాచీన స్వర్గంగా ఉండేది, చాలా షావుకారుగా ఉండేది అని బయటివారికి (విదేశీయులకు) కూడా తెలుసు. అందుకే భారత్ కు చాలా గౌరవము లభిస్తుంది. ఎవరైనా షావుకారులు, పేదవారిగా అయితే వారిపై దయ కలుగుతుంది కదా. పాపం భారత్ ఎలా అయిపోయింది! ఇది కూడా డ్రామాలోని పాత్ర. అందరికంటే ఎక్కువ దయాహృదయులు ఈశ్వరుడే అని కూడా అంటారు మరియు వారు భారత్ లోనే వస్తారు. పేదవారిపై తప్పకుండా షావుకారులే దయ చూపిస్తారు కదా. తండ్రి అనంతమైన షావుకారు, ఉన్నతాతి ఉన్నతంగా తయారుచేసేవారు. మీరు ఎవరి పిల్లలుగా అయ్యారో, ఆ నషా కూడా ఉండాలి. మనము పరమపిత పరమాత్మ శివుని సంతానము, వారినే జీవన్ముక్తిదాత, సద్గతిదాత అని అంటారు. జీవన్ముక్తి మొట్టమొదట సత్యయుగములో ఉంటుంది. ఇక్కడుండేది జీవన బంధనము. బాబా, బంధనము నుండి విడిపించండి అని భక్తిమార్గములో పిలుస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అలా పిలువలేరు.

జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రియే ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళాల సారాన్ని అర్థం చేయిస్తున్నారని మీకు తెలుసు. వారు జ్ఞాన సాగరులు. నేను భగవంతుడిని కాను అని వీరు స్వయంగా చెప్తున్నారు. మీరు దేహము నుండి అతీతంగా దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వాలి. మొత్తం ప్రపంచాన్ని, తమ శరీరాన్ని కూడా మర్చిపోవాలి. వీరు భగవంతుడు కాదు. వీరిని బాప్ దాదా అనే అంటారు. తండ్రి ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన వారు. ఇది పతితమైన పాత శరీరము. మహిమ కేవలం ఒక్కరిదే. వారితో యోగము జోడించినప్పుడే పావనంగా అవుతారు. లేకపోతే పావనంగా ఎప్పుడూ అవ్వలేరు మరియు అంతిమంలో లెక్కాచారము సమాప్తము చేసుకొని శిక్షలు అనుభవించి వెళ్ళిపోతారు. భక్తిమార్గములో హమ్ సో, సో హమ్ అనే మంత్రము వింటూ వచ్చారు. నేను ఆత్మ సో పరమపిత పరమాత్మ, సో నేను ఆత్మ (నేనే పరమాత్మ, నేనే ఆత్మ) – ఈ తప్పు మంత్రమే పరమాత్మ నుండి విముఖులుగా చేస్తుంది. పిల్లలూ, పరమాత్మయే ఆత్మ అని అనడం చాలా తప్పు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు వర్ణాల రహస్యము కూడా అర్థం చేయించబడింది. మనమే బ్రాహ్మణులము, మళ్ళీ మనమే దేవతలుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేస్తున్నాము. తర్వాత మనమే దేవతలుగా అయి క్షత్రియ వర్ణములోకి వస్తాము. మనము 84 జన్మలు ఎలా తీసుకుంటాము, ఏ కులములో తీసుకుంటాము అన్నది ఇతురులెవ్వరికీ తెలియదు. మనము బ్రాహ్మణులమని మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు, బాబా అయితే బ్రాహ్మణుడు కాదు. మీరే ఈ వర్ణాలలోకి వస్తారు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ ధర్మములో దత్తత తీసుకోబడ్డాము. శివబాబా ద్వారా ప్రజాపిత బ్రహ్మాకు సంతానంగా అయ్యాము. నిరాకార ఆత్మలు వాస్తవానికి ఈశ్వరీయ కులానికి చెందినవని కూడా మీకు తెలుసు. నిరాకార ప్రపంచములో ఉండేవారు. తర్వాత సాకార ప్రపంచములోకి వస్తారు. పాత్రను అభినయించేందుకు రావలసి వస్తుంది. అక్కడ నుండి వచ్చి మళ్ళీ మనము దేవతా కులములో 8 జన్మలు తీసుకున్నాము, తర్వాత మనం క్షత్రియ కులములోకి, వైశ్య కులములోకి వెళ్తాము. మీరు ఇన్ని జన్మలు దైవీకులములో తీసుకున్నారు, తర్వాత ఇన్ని జన్మలు క్షత్రియ కులములో తీసుకున్నారు అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇది 84 జన్మల చక్రము. మీకు తప్ప ఈ జ్ఞానము మరెవ్వరికీ లభించదు. ఈ ధర్మానికి చెందినవారే ఇక్కడకు వస్తారు. రాజధాని స్థాపనౌతూ ఉంది. కొందరు రాజా-రాణులుగా, కొందరు ప్రజలుగా అవుతారు. సూర్యవంశీ లక్ష్మీ-నారాయణ ది ఫస్ట్, సెకండు, థర్డ్ – ఇలా 8 సింహాసనాలు నడుస్తాయి, తర్వాత క్షత్రియ ధర్మములో కూడా ఫస్టు, సెకెండు, థర్డ్ ఇలా నడుస్తుంది. ఈ విషయాలన్నీ తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. జ్ఞానసాగరుడు వచ్చినప్పుడు భక్తి సమాప్తమైపోతుంది. రాత్రి సమాప్తమై పగలు ప్రారంభమౌతుంది. అక్కడ ఏ విధమైన ఎదురుదెబ్బలూ ఉండవు. అంతా విశ్రాంతియే విశ్రాంతి, ఎటువంటి గొడవలు ఉండవు. ఇది కూడా డ్రామాలో రచింపబడింది. భక్తి సాంప్రదాయములోనే తండ్రి వస్తారు. అందరూ తప్పకుండా తిరిగి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ నంబరువారుగా దిగుతారు. క్రీస్తు వచ్చారంటే వారి వెనుక వారి ధర్మము వారు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎంతమంది క్రిస్టియన్లు ఉన్నారో చూడండి. క్రీస్తు క్రిస్టియన్ ధర్మానికి బీజము. ఈ దేవీ-దేవతా ధర్మానికి బీజము పరమపిత పరమాత్మ శివ. మీ ధర్మాన్ని పరమపిత పరమాత్మ స్థాపిస్తున్నారు. మిమ్మల్ని బ్రాహ్మణ ధర్మములోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారు? తండ్రి దత్తత తీసుకున్న తర్వాత వారి నుండి చిన్న బ్రాహ్మణ ధర్మము ఏర్పడింది. బ్రాహ్మణులను పిలక స్థానంలో గాయనం చేస్తారు. ఇది పిలకకు గుర్తు, తర్వాత కిందికి వస్తే శరీరము పెద్దదౌతూ ఉంటుంది. ఈ విషయాలన్నీ తండ్రియే కూర్చుని అర్థం చేయిస్తున్నారు. కళ్యాణకారియైన తండ్రియే వచ్చి భారత్ యొక్క కళ్యాణము చేస్తున్నారు. పిల్లలైన మీకే అందరికంటే ఎక్కువ కళ్యాణము చేస్తారు. మీరు ఎలా ఉన్నవారు ఎలా అవుతారు! మీరు అమరలోకానికి యజమానులుగా అవుతారు. ఇప్పుడే మీరు కామముపై విజయము పొందుతారు. అక్కడ అకాలమృత్యువులు ఉండవు. మరణించే విషయమే ఉండదు. కానీ శరీరాన్నైతే మారుస్తారు కదా. సర్పము ఒక కుబుసాన్ని వదిలి మరొకటి తీసుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా మీరు పాత శరీరాన్ని వదిలి కొత్త ప్రపంచములో కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటారు. సత్యయుగాన్ని పుష్పాల తోట అని అంటారు. అక్కడ ఎప్పుడూ ఎటువంటి చెడు వచనాలు (మాటలు) వెలువడవు. ఇక్కడ ఉండేదే చెడు సాంగత్యము. మాయా సాంగత్యము ఉంది కదా, అందుకే దీని పేరే రౌరవ నరకము. స్థానము పాతబడితే మునిసిపాలిటీ వారు ముందే ఖాళీ చేయించేస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రపంచము పాతబడిపోతుందో అప్పుడు నేను వస్తాను అని తండ్రి కూడా చెప్తారు.

జ్ఞానము ద్వారా సద్గతి కలుగుతుంది. రాజయోగము నేర్పించబడుతుంది. భక్తిలో అయితే ఏమీ లేదు. అయితే దాన-పుణ్యాలు చేసినప్పుడు అల్పకాలిక సుఖము లభిస్తుంది. ఇది కాకి రెట్ట సమానమైన సుఖము అని అంటూ రాజులకు కూడా సన్యాసులు వైరాగ్యాన్ని కలిగిస్తారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు అనంతమైన వైరాగ్యము నేర్పించబడుతుంది. ఇది ఉన్నదే పాత ప్రపంచము, ఇప్పుడు సుఖధామాన్ని స్మృతి చేయండి, మళ్ళీ వయా శాంతిధామము ఇక్కడకు రావాలి. దిల్ వాడా మందిరంలో ఖచ్చితంగా ఈ సమయంలోని మీ స్మృతి చిహ్నముంది. కింద తపస్సులో కూర్చున్నారు, పైన స్వర్గముంది. లేకపోతే స్వర్గాన్ని ఎక్కడ చూపిస్తారు? మనుష్యులు మరణిస్తే స్వర్గస్థులయ్యారని అంటారు. స్వర్గము పైన ఉంది అని భావిస్తారు కాని పైన ఏమీ లేదు. భారతదేశమే స్వర్గంగా, భారతదేశమే నరకంగా అవుతుంది. ఈ మందిరము పూర్తిగా స్మృతి చిహ్నము. ఈ మందిరాలు మొదలైనవన్నీ తర్వాత తయారౌతాయి. స్వర్గములో భక్తి ఉండదు. అక్కడ సుఖమే సుఖముంటుంది. తండ్రి వచ్చి రహస్యాలన్నీ అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఆత్మల పేర్లన్నీ మారిపోతాయి, కాని శివుని పేరు మారదు. వారికి తమ శరీరము లేదు. శరీరము లేకుండా ఎలా చదివించాలి! ప్రేరణ విషయమే లేదు. ప్రేరణ అంటే ఆలోచన. పైనుండి ప్రేరణలు ఇస్తారు మరియు అవి మీకు చేరుకుంటాయి అని కాదు, ఇందులో ప్రేరణ విషయమే లేదు. ఏ పిల్లలకైతే తండ్రి గురించి పూర్తి పరిచయము ఉండదో, వారిపై పూర్తిగా నిశ్చయము ఏర్పడదో, వారి బుద్ధిలో స్మృతి కూడా నిలువదు. మాకు ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు అని తెలియకపోతే ఎవరిని స్మృతి చేస్తారు? తండ్రి స్మృతి ద్వారానే మీ వికర్మలు వినాశనమవుతాయి. ఎవరైతే జన్మ-జన్మాంతరాలుగా లింగమునే స్మృతి చేసారో, వారు లింగమునే పరమాత్మ అని, ఇది వారి చిహ్నమని భావిస్తారు. వారు నిరాకారుడు, సాకారులు కాదు. నేను కూడా ప్రకృతిని ఆధారంగా తీసుకోవలసి ఉంటుంది, లేకపోతే మీకు సృష్టి చక్ర రహస్యాన్ని ఎలా అర్థం చేయించగలను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇది ఆత్మిక జ్ఞానము. ఆత్మలకే ఈ జ్ఞానము లభిస్తుంది. ఈ జ్ఞానాన్ని ఒక్క తండ్రి మాత్రమే ఇవ్వగలరు. పునర్జన్మలనైతే తీసుకోవాల్సిందే. పాత్రధారులందరికీ పాత్ర లభించి ఉంది. నిర్వాణానికి ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. మోక్షమును పొందలేరు. ఎవరైతే విశ్వానికి నంబర్ వన్ యజమానులుగా అవుతారో వారే 84 జన్మలలోకి వస్తారు. చక్రములో తప్పకుండా తిరగాలి. మోక్షము లభిస్తుందని మనుష్యులు భావిస్తారు, అనేక అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. వృద్ధి చెందుతూనే ఉంటారు. తిరిగి ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. తండ్రియే వచ్చి 84 జన్మల కథను తెలియజేస్తారు. పిల్లలైన మీరు చదువుకుని మళ్ళీ చదివించాలి కూడా. ఈ ఆత్మిక జ్ఞానాన్ని మీరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వలేరు. శూద్రులు కానీ, దేవతలు కానీ ఇవ్వలేరు. జ్ఞానము లభించేందుకు సత్యయుగంలో దుర్గతి అనేది ఉండదు. ఈ జ్ఞానము సద్గతి కోసమే ఉంది. సద్గతిదాత, లిబరేటర్, మార్గదర్శకులు ఒక్కరే. స్మృతియాత్రతో తప్ప ఇంకే విధంగానూ పవిత్రంగా కాలేరు. శిక్షలు తప్పకుండా అనుభవించాలి. పదవి కూడా భ్రష్టమైపోతుంది. అందరి లెక్కాచారాలు సమాప్తమవ్వాలి కదా. మీకు మీ విషయాన్నే అర్థం చేయిస్తారు, మరి ఇతర ధర్మాలలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరమేముంది. భారతవాసులకే ఈ జ్ఞానము లభిస్తుంది. తండ్రి కూడా భారత్ లోనే వచ్చి 3 ధర్మాలను స్థాపిస్తారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని శూద్ర ధర్మము నుండి బయటకు తీసి ఉన్నత కులములోకి తీసుకువెళ్తారు. అది నీచ పతిత కులము, ఇప్పుడు పావనంగా తయారుచేసేందుకు బ్రాహ్మణులైన మీరు నిమిత్తంగా అవుతారు. దీనిని రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞమని అంటారు. రుద్రుడైన శివబాబా యజ్ఞాన్ని రచించారు, ఈ అనంతమైన యజ్ఞములో మొత్తం పాత ప్రపంచం ఆహుతి అవుతుంది. మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచము స్థాపనవుతుంది. పాత ప్రపంచము సమాప్తమవ్వనున్నది. మీరు కొత్త ప్రపంచము కోసమే ఈ జ్ఞానము తీసుకుంటున్నారు. దేవతల నీడ కూడా పాత ప్రపంచములో పడదు. కల్పక్రితము వచ్చిన పిల్లలే వచ్చి ఈ జ్ఞానము తీసుకుంటారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. నంబరువారు పురుషార్థానుసారముగా చదువు చదువుకుంటారు. మనుష్యులు ఇక్కడే శాంతిని కోరుకుంటారు. ఆత్మ ఉన్నదే శాంతిధామ నివాసి. కానీ ఇక్కడ శాంతి ఎలా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి ఇంటిలోనూ అశాంతి ఉంది. రావణ రాజ్యము కదా. సత్యయుగములో పూర్తిగా శాంతి యొక్క రాజ్యము ఉంటుంది. ఒకే ధర్మము, ఒకే భాష ఉంటుంది. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఈ పాత ప్రపంచము పట్ల అనంతమైన వైరాగ్యము కలిగినవారిగా అయి మీ దేహాన్ని కూడా మరచి శాంతిధామము మరియు సుఖధామాలను స్మృతి చేయాలి. నిశ్చయబుద్ధి కలవారిగా అయి స్మృతియాత్రలో ఉండాలి.

2. హమ్ సో, సో హమ్ మంత్రాన్ని యథార్థంగా అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుల నుండి దేవతలుగా అయ్యే పురుషార్థము చేయాలి. అందరికీ దీని యథార్థమైన అర్థాన్ని తెలియజేయాలి.

వరదానము:- మూడు సేవల బ్యాలన్స్ ద్వారా సర్వ గుణాలను అనుభవం చేసే గుణమూర్త్ భవ

ఏ పిల్లలైతే సంకల్పము, మాట మరియు ప్రతి కర్మ ద్వారా సేవలో తత్పరులై ఉంటారో వారే సఫలతా మూర్తులుగా అవుతారు. మూడింటిలోనూ మార్కులు సమానంగా ఉంటే, రోజంతటిలో మూడు సేవల బ్యాలన్సు ఉంటే పాస్ విత్ అనర్ గా మరియు గుణమూర్తులుగా అవుతారు. వారి ద్వారా అన్ని దివ్యగుణాల అలంకారము స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పరస్పరములో ఒకరికొకరు తండ్రి గుణాల యొక్క మరియు స్వయంలో ధారణ చేసిన గుణాల యొక్క సహయోగమును ఇవ్వడమే గుణమూర్తులుగా అవ్వడం ఎందుకంటే గుణ దానము అన్నింటికన్నా గొప్ప దానము.

స్లోగన్:- నిశ్చయం రూపీ పునాది పక్కాగా ఉన్నట్లయితే శ్రేష్ఠమైన జీవితం స్వతహాగా అనుభవమవుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *