Telugu Murli 06/07/20

06-07-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం


“మధురమైన పిల్లలూ – మిమ్మల్ని ఎవరు చదివిస్తున్నారో గుర్తుంచుకొని సదా ఇదే సంతోషంలో ఉండండి, అది కూడా మన్మనాభవయే, నిన్న మేము రాతిబుద్ధికలవారిగా ఉండేవారము, ఈరోజు పారసబుద్ధికలవారిగా అయ్యాము అని మీకు సంతోషముంది”

ప్రశ్న:- భాగ్యము తెరుచుకునేందుకు ఆధారమేమిటి ?

జవాబు:- నిశ్చయము. భాగ్యం తెరుచుకోవడంలో ఆలస్యం ఉంటే కుంటుతూ ఉంటారు. నిశ్చయబుద్ధికలవారు బాగా చదువుకుని గ్యాలప్ చేస్తారు (త్వరత్వరగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు). ఏదైనా విషయములో సంశయం ఉన్నట్లయితే వెనుకే ఉండిపోతారు. ఎవరైతే నిశ్చయబుద్ధికలవారిగా అయ్యి తమ బుద్ధిని తండ్రి వైపుకు పరుగులు తీయిస్తూ ఉంటారో వారే సతోప్రధానంగా అవుతారు.

ఓంశాంతి. స్కూల్ లో చదువుకునే విద్యార్థులందరికీ తాము చదువుకుని ఏమవుతారో తెలుసు. మేము సత్యయుగ పారసపురికి యజమానులుగా అవుతున్నామని మధురాతి-మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు బుద్ధిలో ఉండాలి. ఈ దేహం యొక్క సంబంధాలు మొదలైనవన్నీ విడిచిపెట్టాలి. ఇప్పుడు మీరు పారసపురికి యజమానులుగా పారసనాథులుగా అవ్వాలి, రోజంతా ఈ సంతోషంలో ఉండాలి. పారసపురి అని దేనినంటారో మీకు తెలుసు. అక్కడ భవనాలు మొదలైనవన్నీ బంగారం-వెండితో తయారుచేయబడి ఉంటాయి. ఇక్కడైతే రాళ్ళు ఇటుకులతో నిర్మించిన భవనాలున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ రాతిబుద్ధికలవారి నుండి పారసబుద్ధికలవారిగా అవుతున్నారు. పారసనాథులుగా తయారుచేసే తండ్రి వచ్చినప్పుడే రాతిబుద్ధికలవారి నుండి పారసబుద్ధికలవారిగా తయారుచేస్తారు కదా! మీరిక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు, మన స్కూలు ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనదని మీకు తెలుసు. దీని కన్నా పెద్ద స్కూలు మరేదీ ఉండదు. ఈ స్కూలు ద్వారా కోటానురెట్ల భాగ్యశాలులుగా విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతున్నారు, కావున పిల్లలైన మీకు ఎంతటి సంతోషముండాలి. ఈ రాతిపురి నుండి పారసపురిలోకి వెళ్ళేందుకు ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగం. నిన్న రాతి బుద్ధికలవారిగా ఉండేవారు, ఈ రోజు పారసబుద్ధికలవారిగా అవుతున్నారు. ఈ విషయము సదా బుద్ధిలో ఉన్నా కూడా అది మన్మనాభవయే అవుతుంది. స్కూలుకు టీచర్ చదివించేందుకు వస్తారు. ఇప్పుడు టీచర్ వచ్చేసారు అని విద్యార్థికి మనసులో అనిపిస్తుంది. స్వయంగా భగవంతుడే మన టీచర్ అని పిల్లలైన మీరు కూడా తెలుసుకున్నారు. వారు మనల్ని స్వర్గానికి యజమానులుగా తయారుచేస్తున్నారు కావున తప్పకుండా సంగమయుగములోనే వస్తారు. మనుష్యులు ఇంకా పిలుస్తూనే ఉన్నారు కానీ వారు ఇక్కడకు వచ్చేశారు అని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. కల్పక్రితము కూడా ఇలాగే జరిగింది, అందుకే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని వ్రాయబడి ఉంది ఎందుకంటే వారు రాతిబుద్ధికలవారు. మీది వినాశకాలే ప్రీతిబుద్ధి. మీరు పారసబుద్ధికలవారిగా అవుతున్నారు. కావున మనుష్యులు త్వరగా అర్థము చేసుకునే విధంగా అటువంటి యుక్తినేదైనా రచించాలి. ఇక్కడకు కూడా ఎంతోమందిని తీసుకువస్తారు, అయినా శివబాబా బ్రహ్మా తనువు ద్వారా ఎలా చదివిస్తున్నారు, వారు ఎలా వస్తూ ఉండవచ్చు అని అడుగుతారు, ఏమాత్రం అర్థము చేసుకోరు. సేవాకేంద్రాలకు ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు. నిశ్చయబుద్ధి ఉంది కదా. శివభగవానువాచ అని అందరూ అంటారు, శివుడే అందరికీ తండ్రి. కృష్ణుడిని అందరికీ తండ్రి అని అనరు. ఇందులో తికమకపడే విషయమేమీ లేదు. కానీ భాగ్యంలో ఆలస్యంగా తెరచుకునేది ఉంటే కుంటుతూ ఉంటారు. తక్కువగా చదివేవారిని – వీరు కుంటుతున్నారు అని అంటారు. సంశయబుద్ధికలవారు వెనుకే ఉండిపోతారు. నిశ్చయబుద్ధికలవారు, బాగా చదువుకునేవారు త్వరత్వరగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎంత సాధారణంగా అర్థం చేయించబడుతుంది. ఎలాగైతే పిల్లలు పరుగెత్తుకుంటూ లక్ష్యం వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారో అలాగే బుద్ధిని త్వరగా శివబాబా వద్దకు పరుగులు తీయిస్తే సతోప్రధానంగా అయిపోతారు అని తండ్రి కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బాగానే అర్థము చేసుకుంటారు. బాణము తగులుతుంది, మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళగానే సమాప్తమైపోతుంది. బాబా జ్ఞాన ఇంజెక్షన్ వేస్తారు కనుక ఆ నషా ఎక్కాలి కదా. కానీ ఎక్కనే ఎక్కదు. ఇక్కడ జ్ఞానామృత కలశాన్ని తాగినప్పుడు దానితో ప్రభావము పడుతుంది. బయటకు వెళ్ళగానే మర్చిపోతారు. జ్ఞానసాగరుడు, పతిత-పావనుడు, సద్గతిదాత, ముక్తిదాత ఒక్క తండ్రినేనని పిల్లలకు తెలుసు. వారే ప్రతి విషయములోనూ వారసత్వాన్నిస్తారు. పిల్లలూ, మీరు కూడా పూర్తి సాగరులుగా అవ్వండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. నాలో ఎంత జ్ఞానముందో, అంత మీరు కూడా ధారణ చేయండి.

శివబాబాకు శారీరిక నషా ఉండదు. పిల్లలూ, నేనైతే సదా శాంతిగా ఉంటాను, మీకు కూడా దేహము లేనప్పుడు నషా ఉండేది కాదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇది నా వస్తువు అని శివబాబా అనరు. ఈ తనువును అప్పుగా తీసుకున్నాను, అప్పుగా తీసుకున్న వస్తువు మనది కాదు. నేను వీరిలోకి కొద్ది సమయం కోసం మాత్రమే, సేవార్థం ప్రవేశించాను. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడిని కలుసుకునేందుకు పరుగు తీయాలి. ఎన్నో యజ్ఞ-తపాదులు మొదలైనవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ వారు ఎలా లభిస్తారు అన్నది అర్థం చేసుకోరు. ఏదో ఒక రూపంలో భగవంతుడు వస్తారని భావిస్తారు. తండ్రి చాలా సహజంగా అర్థం చేయిస్తారు, మీరు ప్రదర్శనీలో కూడా అర్థం చేయించండి. సత్య-త్రేతాయుగాల ఆయుష్షు కూడా రాసి ఉంది. అందులో 2500 సంవత్సరాల వరకు పూర్తిగా ఏక్యురేట్ గా ఉంటుంది. సూర్యవంశీయుల తర్వాత చంద్రవంశీయులు ఉంటారు, తర్వాత రావణరాజ్యము ప్రారంభమవుతుంది మరియు భారత్ పతితంగా అవ్వడం ప్రారంభమయింది అని చూపించండి. ద్వాపర-కలియుగాలలో రావణ రాజ్యము ఉంటుంది, తిథి-తారీఖులు వేసి ఉన్నాయి. మధ్యలో సంగమయుగాన్ని పెట్టండి. రథసారథి కూడా తప్పకుండా ఉండాలి కదా. ఈ రథములో ప్రవేశించి తండ్రి రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు, దీని ద్వారానే వీరు లక్ష్మీ-నారాయణులుగా అవుతారు. ఎవరికైనా అర్థం చేయించడం చాలా సహజం. లక్ష్మీ-నారాయణుల వంశము ఎంత సమయము నడిచింది? ఇది తెలియజేయాలి. మిగిలిన వంశాలన్నీ హద్దుకు సంబంధించినవి, ఇది అనంతమైన వంశము. ఈ అనంతమైన చరిత్ర-భూగోళాలను తెలుసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడిది సంగమయుగము. మళ్ళీ దైవీ రాజ్య స్థాపన జరుగుతుంది. ఈ రాతిపురి అయిన పాత ప్రపంచపు వినాశనం జరగనున్నది. వినాశనం జరగకపోతే కొత్త ప్రపంచం ఎలా స్థాపనౌతుంది! ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీ అని అంటారు. కానీ న్యూఢిల్లీ ఎప్పుడుంటుందో పిల్లలైన మీకిప్పుడు తెలుసు. కొత్త ప్రపంచములో న్యూఢిల్లీ ఉంటుంది. యమునా నదీ తీరములో మహళ్ళు ఉంటాయని కూడా గానం చేస్తారు. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యమున్నప్పుడు న్యూఢిల్లీ, పారసపురి అని అంటారు. సత్యయుగములోనే లక్ష్మీ-నారాయణుల కొత్త రాజ్యముంటుంది. డ్రామా ఏవిధంగా ప్రారంభమౌతుందో కూడా మనుష్యులు మర్చిపోయారు. ముఖ్యమైన పాత్రధారులు ఎవరెవరో తెలుసుకోవాలి కదా. పాత్రధారులైతే చాలామంది ఉన్నారు అందువలన ముఖ్యమైన పాత్రధారుల గురించి మీకు తెలుసు. మీరు కూడా ముఖ్యమైన పాత్రధారులుగా అవుతున్నారు. అందరికన్నా ముఖ్యమైన పాత్రను మీరు అభినయిస్తున్నారు. మీరు ఆత్మిక సమాజ సేవకులు. మిగిలినవారంతా దైహిక సమాజ సేవకులు. మీరు ఆత్మలకు అర్థం చేయిస్తారు, ఆత్మనే చదువుకుంటుంది. శరీరము చదువుతుందని మనుష్యులు భావిస్తారు. ఆత్మనే ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా చదువుకుంటుందని ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఆత్మనైన నేను బ్యారిష్టరు మొదలైనవారిగా అవుతాను. బాబా మనల్ని చదివిస్తున్నారు. సంస్కారాలు కూడా ఆత్మలోనే ఉంటాయి. సంస్కారాలను తీసుకువెళ్తారు, మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచంలోకి వచ్చి రాజ్యం చేస్తారు. సత్యయుగంలో ఏ విధంగా అయితే రాజ్యం నడిచిందో, అలాగే మళ్ళీ ప్రారంభమౌతుంది. ఇందులో ఏమీ అడిగాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యమైన విషయము – దేహాభిమానములోకి ఎప్పుడూ రాకండి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి. ఎటువంటి వికర్మలూ చేయకండి. స్మృతిలో ఉండండి, లేకపోతే ఒక వికర్మకు వందరెట్లు భారం ఏర్పడుతుంది. ఎముకలన్నీ ఒక్కసారిగా విరిగిపోతాయి. ఇందులో కూడా ముఖ్యమైన వికారము కామము. పిల్లలు విసిగిస్తున్నారు కనుక కొట్టవలసి వస్తుందని కొందరు అంటారు. ఇప్పుడు ఇది అడగవలసిన విషయము కాదు. దీనినైతే చాలా చిన్న పాపమని అంటారు. మీ తలపై జన్మ-జన్మాంతరాల పాపముంది, మొదట వాటిని భస్మము చేయండి. పావనంగా అయ్యేందుకు తండ్రి చాలా సహజమైన ఉపాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. మీరు ఒక్క తండ్రి స్మృతి ద్వారా పావనంగా అయిపోతారు. భగవానువాచ – పిల్లలూ, నేను ఆత్మలైన మీతో మాట్లాడుతాను. ఇతర మనుష్యులెవ్వరూ ఈ విధంగా (ఆత్మలుగా) భావించరు. వారు స్వయాన్ని శరీరంగానే భావిస్తారు. నేను ఆత్మలకే అర్థము చేయిస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఆత్మలు మరియు పరమాత్మ యొక్క మేళా జరుగుతుంది అని గాయనం కూడా చేస్తారు, ఇందులో ఎటువంటి శబ్దమూ చేయకూడదు. ఇది చదువు. దూర-దూరాల నుండి తండ్రి వద్దకు వస్తారు. నిశ్చయబుద్ధికలవారికి మున్ముందు ఎక్కువగా ఆకర్షణ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు అంతటి ఆకర్షణ ఎవరికీ కలగడం లేదు ఎందుకంటే స్మృతి చేయడం లేదు. యాత్ర నుండి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, ఇంటికి సమీపంగా వస్తున్న కొద్దీ ఇల్లు గుర్తుకొస్తుంది, పిల్లలు గుర్తుకొస్తారు, ఇల్లు చేరుకోవడంతో సంతోషంగా కలుసుకుంటారు. సంతోషము పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మొట్టమొదట భార్య గుర్తుకొస్తుంది, తర్వాత పిల్లలు మొదలైనవారంతా గుర్తుకొస్తారు. మేము ఇంటికి వెళ్తున్నామని మీకు గుర్తుకొస్తుంది. అక్కడ తండ్రి మరియు పిల్లలు మాత్రమే ఉంటారు. డబల్ సంతోషం ఉంటుంది. మన ఇల్లైన శాంతిధామానికి వెళ్తాము, మళ్ళీ రాజధానిలోకి వస్తాము. కేవలం స్మృతి చేయాలి, తండ్రి మన్మనాభవ అని చెప్తున్నారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని మరియు వారసత్వాన్ని స్మృతి చేయండి. తండ్రి పిల్లలైన మిమ్మల్ని పుష్పాలుగా తయారుచేసి, కనులపై కూర్చోబెట్టుకుని తమతోపాటు తీసుకువెళ్తారు. కొద్దిగా కూడా కష్టం లేదు. ఏ విధంగా దోమల గుంపు వెళ్తుందో, అదే విధంగా ఆత్మలైన మీరు కూడా తండ్రితో పాటు వెళ్తారు. పావనంగా అయ్యేందుకు మీరు తండ్రిని స్మృతి చేస్తారు, ఇంటిని కాదు.

బాబా దృష్టి మొట్టమొదట పేద పిల్లలవైపే వెళ్తుంది. బాబా పేదల పెన్నిధి కదా. మీరు కూడా సేవ చేసేందుకు గ్రామాలకు వెళ్తారు. నేను కూడా మీ గ్రామానికి వచ్చి పారసపురిగా తయారుచేస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడిది నరకము, పాత ప్రపంచము. దీనిని తప్పకుండా పడగొట్టాల్సి ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త ఢిల్లీ ఉంటుంది, అది సత్యయుగములోనే ఉంటుంది. అక్కడ రాజ్యము కూడా మీదే ఉంటుంది. కల్పక్రితము వలె మేము మళ్ళీ మా రాజధానిని స్థాపన చేస్తున్నామని మీకు నషా కలుగుతుంది. మేము ఇలా ఇలా మహళ్ళు నిర్మిస్తాము అని అనరు, మీరు అక్కడకు వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ గా వాటిని తయారుచేయడం ప్రారంభిస్తారు ఎందుకంటే ఆత్మలో ఆ పాత్ర నిండి ఉంది. ఇక్కడ కేవలం చదువుకునే పాత్ర ఉంది. అక్కడ మీ బుద్ధిలోకి మేము ఇలా ఇలా మహళ్ళు నిర్మిస్తాము అని దానంతట అదే వస్తుంది. కల్పక్రితము తయారుచేసినట్లుగా తయారుచేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఆత్మలో కూడా ముందే రచింపబడి ఉంది. ఏ మహళ్ళలోనైతే మీరు కల్ప-కల్పమూ ఉంటారో ఆ మహళ్ళనే మీరు నిర్మిస్తారు. ఈ విషయాలను కొత్తవారు ఎవ్వరూ అర్థము చేసుకోలేరు. మేము వచ్చి, కొత్త-కొత్త పాయింట్లను విని రిఫ్రెష్ అయ్యి వెళ్తామని మీరు అనుకుంటారు. కొత్త-కొత్త పాయింట్లు వెలువడుతూ ఉంటాయి, ఇది కూడా డ్రామాలో రచింపబడి ఉంది.

పిల్లలూ, నేను ఈ ఎద్దు (రథము) పై సదా స్వారీ చేసేందుకు, ఇందులో నాకు సుఖమనిపించదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. నేనైతే పిల్లలైన మిమ్మల్ని చదివించడానికి వస్తాను. ఇలా ఎద్దుపై స్వారీ చేస్తూ కూర్చుండిపోను. ఎక్కడైనా రాత్రి-పగళ్ళు ఎద్దుపై కూర్చుని స్వారీ చేస్తారా? వారు ఒక్క క్షణములో వచ్చి వెళ్ళగలుగుతారు. సదా కూర్చుని ఉండాలనే నియమమేమీ లేదు. చదివించేందుకు తండ్రి ఎంత దూరము నుండి వస్తారు, వారి ఇల్లు అదే కదా. పంజరంలో చిలుక చిక్కుకున్నట్లుగా రోజంతా శరీరములోనే కూర్చోరు, వారికి అందులో సుఖం అనిపించదు. మీకు అర్థం చేయించేందుకు నేను దీనిని అప్పుగా తీసుకుంటాను. జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రి మమ్మల్ని చదివించేందుకు వస్తారని మీరంటారు. సంతోషంతో రోమాలు నిలబడాలి. ఆ సంతోషము మళ్ళీ తగ్గిపోకూడదు. ఈ నాథుడు అయితే స్థిరంగా కూర్చుని ఉన్నారు. ఒకే ఎద్దుపై ఇద్దరు సదా స్వారీ చేయగలరా? శివబాబా తమ ధామములో ఉంటారు. వారు ఇక్కడకు వస్తారు, వచ్చేందుకు సమయమేమీ పట్టదు. రాకెట్ ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో చూడండి. శబ్దము కంటే వేగంగా వెళ్తుంది. ఆత్మ కూడా చాలా చిన్న రాకెట్. ఆత్మ ఎలా పరుగెడుతుందంటే, ఇక్కడ నుండి ఒక్క క్షణంలో లండన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్క క్షణంలో జీవన్ముక్తి అని గాయనముంది. బాబా స్వయం కూడా ఒక రాకెట్. నేను మిమ్మల్ని చదివించేందుకు వస్తాను, మళ్ళీ నా ఇంటికి వెళ్తాను అని బాబా చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలో చాలా బిజీగా ఉంటాను. దివ్యదృష్టి దాతను కనుక భక్తులను కూడా సంతోషపరచాల్సి ఉంటుంది. మిమ్మల్ని చదివిస్తాను. భక్తులకు సాక్షాత్కారము లభించాలని కోరుకుంటారు లేదా ఏదో ఒకటి యాచిస్తూ ఉంటారు. అందరికన్నా ఎక్కువగా జగదంబ వద్దకు వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు జగదంబలు కదా. మీరు విశ్వ రాజ్యాధికారం అనే దానం ఇస్తారు. పేదవారికే దానం లభిస్తుంది కదా. మనము కూడా పేదవారమే కనుక శివబాబా స్వర్గ రాజ్యాధికారాన్ని దానంగా ఇస్తారు. దానమంటే మరేదీ కాదు, కేవలం తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి, శాంతిధామానికి వెళ్ళిపోతారు అని అంటారు. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీ ఆయుష్షు కూడా పెరుగుతుందని నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. సత్యయుగంలో మృత్యువు అన్న పేరే ఉండదు. అది అమరలోకము, అక్కడ మృత్యువు పేరే ఉండదు. కేవలం ఒక శరీరాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటారు, దీనిని మృత్యువు అని అంటారా! అది అమరపురి. మేము వెళ్ళి చిన్నపిల్లవాడిగా అవుతామని సాక్షాత్కారమౌతుంది. అది సంతోషకరమైన విషయము. ఇప్పుడు వెళ్ళి చిన్నపిల్లవాడిగా అవ్వాలని బాబాకు కూడా అనిపిస్తుంది. నోటిలో బంగారు స్పూను ఉంటుందని తెలుసు. తండ్రిని చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన ఏకైక బిడ్డను. తండ్రి నన్ను దత్తత తీసుకున్నారు. నేను చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన కొడుకును కనుక బాబా ఎంతగా ప్రేమిస్తారు. నాలోనే ప్రవేశిస్తారు. ఇది కూడా ఆట కదా. ఆటలో సదా సంతోషముంటుంది. తప్పకుండా వీరు చాలా-చాలా భాగ్యశాలి రథమని మీకు కూడా తెలుసు. జ్ఞానసాగరుడు వీరిలోకి ప్రవేశించి మీకు జ్ఞానాన్నిస్తారు అన్న గాయనం ఉంది. భగవంతుడు వచ్చి మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు అన్న ఆ ఒక్క సంతోషం పిల్లలైన మీకు ఎంతగానో ఉంది. భగవంతుడు స్వర్గ రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తున్నారు. మనము వారి పిల్లలము, మరి మనం నరకంలో ఎందుకున్నాము! ఇది ఎవరి బుద్ధిలోకి కూడా రాదు. మీరు భాగ్యశాలులు, విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యేందుకు చదువుకుంటున్నారు. ఇటువంటి చదువుపై ఎంత అటెన్షన్ పెట్టాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఇప్పుడు యాత్ర పూర్తయ్యింది, మొదట మేము మా ఇల్లు అయిన శాంతిధామానికి వెళ్తాము, తర్వాత మా రాజధానిలో వస్తాము అనే డబల్ సంతోషంలో ఉండాలి.

2. తలపై ఏదైతే జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాల భారముందో దానిని భస్మము చేసుకోవాలి, దేహాభిమానంలోకి వచ్చి ఎటువంటి వికర్మా చేయకూడదు.

వరదానము:- మనసు యొక్క స్వతంత్రత ద్వారా సర్వాత్మలకు శాంతిని దానం చేసే మనసా మహాదానీ భవ

బంధనములో ఉన్నవారు తనువు ద్వారా పరతంత్రులుగా ఉన్నా కానీ మనసుతో స్వతంత్రంగా ఉన్నట్లయితే తమ వృత్తి ద్వారా, శుద్ధ సంకల్పాల ద్వారా, విశ్వములోని వాయుమండలాన్ని మార్చే సేవ చేయగలరు. ఈ రోజుల్లో విశ్వానికి మనసు యొక్క శాంతి ఎంతో అవసరము. కనుక మనసు ద్వారా స్వతంత్రంగా ఉండే ఆత్మ మనసు ద్వారా శాంతి వైబ్రేషన్లను వ్యాపింపజేయగలదు. శాంతిసాగరుడైన తండ్రి స్మృతిలో ఉండటం వలన ఆటోమేటిక్ గా శాంతి కిరణాలు వ్యాపిస్తాయి. ఇటువంటి శాంతి దానమును ఇచ్చేవారే మనసా మహాదానులు.

స్లోగన్:- స్నేహ రూపపు అనుభవమునైతే వినిపిస్తూ ఉంటారు, ఇప్పుడిక శక్తి రూపము యొక్క అనుభవాన్ని వినిపించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *