Telugu Murli 07/07/20

07-07-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం


“మధురమైనపిల్లలూ – పురుషార్థము చేసి దైవీగుణాలను బాగా ధారణ చేయాలి, ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు, మీలో ఎటువంటి ఆసురీ నడవడిక ఉండకూడదు”

ప్రశ్న:- ఎటువంటి ఆసురీ గుణాలు మీ అలంకారాన్ని పాడు చేస్తాయి ?

జవాబు:- పరస్పరము గొడవపడడం-కొట్లాడడం, అలగడం, సెంటర్లో విఘ్నాలను కలిగించడం, దుఃఖమునివ్వడం – ఇవి ఆసురీ గుణాలు, ఇవి మీ అలంకారాన్ని పాడు చేస్తాయి. ఏ పిల్లలైతే తండ్రికి చెందినవారిగా అయ్యి కూడా ఈ ఆసురీ గుణాలను త్యాగము చెయ్యరో, తప్పుడు కర్మలను చేస్తూ ఉంటారో, వారికి చాలా నష్టము కలుగుతుంది. లెక్క లెక్కే. తండ్రితో పాటు ధర్మరాజు కూడా ఉన్నారు.

గీతము:- భోళానాథుని కన్నా అతీతమైనవారు ఎవ్వరూ లేరు… (భోళానాథ్ సే నిరాలా…)

ఓం శాంతి. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు భగవంతుడని ఆత్మిక పిల్లలు తెలుసుకున్నారు. మనుష్యులు గానం చేస్తారు మరియు మీరు దివ్యదృష్టి ద్వారా చూస్తారు. వారు మనల్ని చదివిస్తున్నారని మీరు బుద్ధి ద్వారా కూడా తెలుసుకున్నారు. ఆత్మయే శరీరము ద్వారా చదువుతుంది. శరీరము ద్వారా ఆత్మయే అన్ని పనులు చేస్తుంది. శరీరము వినాశి, ఆత్మ దీనిని ధారణ చేసి పాత్రను అభినయిస్తుంది. ఆత్మలోనే మొత్తం పాత్ర నిశ్చితమై ఉంది. 84 జన్మల పాత్ర కూడా ఆత్మలోనే నిశ్చితమై ఉంది. మొట్టమొదట స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించాలి. తండ్రి సర్వశక్తివంతుడు. వారి ద్వారా పిల్లలైన మీకు శక్తి లభిస్తుంది. యోగము ద్వారా శక్తి ఎక్కువగా లభిస్తుంది, దాని ద్వారా మీరు పావనంగా అవుతారు. విశ్వముపై రాజ్యము చేసే శక్తిని తండ్రి మీకు ఇస్తారు. అంతటి మహాన్ శక్తినిస్తారు. సైన్స్ గర్వితులు మొదలైనవారు ఇవన్నీ వినాశనం కోసమే తయారుచేస్తారు. వారి బుద్ధి వినాశనం కోసమే ఉంది, మీ బుద్ధి అవినాశీ పదవిని పొందేందుకు ఉంది. మీకు ఎంతో శక్తి లభిస్తుంది, దాని ద్వారా మీరు విశ్వముపై రాజ్యం పొందుతారు. అక్కడ ప్రజలపై ప్రజల రాజ్యము ఉండదు. అక్కడ రాజా-రాణుల రాజ్యముంటుంది. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు భగవంతుడు. స్మృతి కూడా వారినే చేస్తారు. లక్ష్మీ-నారాయణులకు కేవలం మందిరాలను నిర్మించి పూజిస్తారు. అయినా కూడా ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు అని భగవంతుడినే గాయనం చేస్తారు. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులు విశ్వానికి యజమానులుగా ఉండేవారని మీకిప్పుడు తెలుసు. అనంతమైన తండ్రి ద్వారా ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన విశ్వ రాజ్యాధికారం లభిస్తుంది. మీకు ఎంతో ఉన్నతమైన పదవి లభిస్తుంది. కనుక పిల్లలకు ఎంత సంతోషముండాలి. ఎవరి నుండైనా ఏదైనా లభిస్తే వారిని స్మృతి చేయడం జరుగుతుంది కదా. స్త్రీకి పతి పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, పతి కోసం ఎంతగా ప్రాణమిస్తారు. పతి మరణించినట్లయితే ఎంతగానో రోధిస్తారు. వీరైతే పతులకే పతి, మీకు ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన పదవిని ప్రాప్తింపజేసేందుకు మిమ్మల్ని ఎంతగా అలంకరిస్తున్నారు. కనుక పిల్లలైన మీకు ఎంత నషా ఉండాలి. దైవీ గుణాలను కూడా మీరు ఇక్కడే ధారణ చేయాలి. చాలామందిలో ఇప్పటివరకు ఆసురీ అవగుణాలున్నాయి, గొడవపడడం-కొట్లాడుకోవడం, అలగడం, సెంటర్లో విఘ్నాలను కలిగించడం…. ఇవన్నీ బాబాకు తెలుసు. ఎన్నో రిపోర్టులు వస్తూ ఉంటాయి. కామము మహాశత్రువు, అలాగే క్రోధము కూడా తక్కువ శత్రువేమీ కాదు. ఫలానా వారిపై ప్రేమ ఉంది, నాపై ఎందుకు లేదు! ఫలానా విషయము వారిని అడిగారు, నన్ను ఎందుకు అడగలేదు! ఈ విధంగా మాట్లాడే సంశయబుద్ధికలవారు చాలామంది ఉన్నారు. రాజధాని స్థాపన అవుతుంది కదా. ఇటువంటివారు ఏమి పదవిని పొందుతారు. పదవులలోనైతే చాలా తేడా ఉంటుంది. పాకీవారు కూడా చూడండి, మంచి-మంచి మహళ్ళలో ఉంటారు, మరికొందరు ఇంకెక్కడో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పురుషార్థము చేసి దైవీగుణాలు బాగా ధారణ చేయాలి. దేహాభిమానములోకి రావడం వలన ఆసురీ కర్మలు జరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే దేహీ-అభిమానులుగా అయ్యి బాగా ధారణ చేస్తూ ఉంటారో, అప్పుడు ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. దైవీగుణాలను ధారణ చేసేటటువంటి పురుషార్థము చేయాలి, ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు. పిల్లలైన మీరు దుఃఖహర్త, సుఖకర్త అయిన తండ్రి పిల్లలు. ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు. ఎవరైతే సెంటర్లను సంభాళిస్తారో వారిపై చాలా బాధ్యత ఉంటుంది. పిల్లలూ, ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే 100 రెట్లు శిక్ష పడుతుంది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. దేహాభిమానము వలన చాలా నష్టము కలుగుతుంది ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులైన మీరు బాగు చేసేందుకు నిమిత్తంగా ఉన్నారు. ఒకవేళ స్వయమే పరివర్తన అవ్వకపోతే ఇతరులను ఏం పరివర్తన చేస్తారు. చాలా నష్టము కలుగుతుంది. ఇది పాండవ గవర్నమెంట్ కదా. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రి ఉన్నారు, వారితోపాటు ధర్మరాజు కూడా ఉన్నారు. ధర్మరాజు ద్వారా చాలా కఠినమైన శిక్షలు అనుభవిస్తారు. అటువంటి కర్మలు ఏమైనా చేస్తే చాలా నష్టము కలుగుతుంది. లెక్క లెక్కే, బాబా వద్ద పూర్తి లెక్క ఉంటుంది. భక్తి మార్గములో కూడా లెక్క లెక్కే. భగవంతుడు మీ లెక్కను తీసుకుంటారు అని కూడా అంటారు. ధర్మరాజు పూర్తి లెక్కను తీసుకుంటారు అని ఇక్కడ బాబా స్వయంగా చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏమి చేయగలరు! మేము ఈ విధంగా చేశాము అని సాక్షాత్కారమవుతుంది. అక్కడైతే కొద్దిగానే దెబ్బలు పడతాయి, ఇక్కడైతే చాలా దెబ్బలు తినవలసి వస్తుంది. పిల్లలైన మీరు సత్యయుగంలో గర్భ జైలులోకి రారు. అక్కడైతే గర్భ మహల్ ఉంటుంది. పాపం మొదలైనవేవీ చేయరు. కనుక అటువంటి రాజ్య-భాగ్యాన్ని పొందేందుకు పిల్లలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొంతమంది పిల్లలు బ్రాహ్మణి కన్నా కూడా చురుకుగా అయిపోతారు. బ్రాహ్మణి కంటే కూడా ఉన్నతమైన భాగ్యము తయారౌతుంది. సేవ బాగా చేయకపోతే జన్మ-జన్మాంతరాలు దాస-దాసీలుగా అవుతారని కూడా తండ్రి అర్థం చేయించారు.

సన్ముఖములోకి రావడంతోనే తండ్రి పిల్లలను అడుగుతారు – పిల్లలూ, దేహీ-అభిమానులుగా అయ్యి కూర్చున్నారా? పిల్లల కొరకు తండ్రి మహావాక్యము ఏమిటంటే – పిల్లలూ, ఆత్మాభిమానులుగా అయ్యే పురుషార్థము చాలా చేయాలి. నడుస్తూ తిరుగుతూ కూడా విచార సాగర మథనము చేస్తూ ఉండాలి. మేము త్వరత్వరగా ఈ నరకపు ఛీ-ఛీ ప్రపంచము నుండి సుఖధామానికి వెళ్ళాలని చాలా మంది పిల్లలు అనుకుంటారు. మంచి-మంచి మహారథులు యోగములో చాలా ఫెయిల్ అయిపోతారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. వారి చేత కూడా పురుషార్థము చేయించబడుతుంది. యోగము లేకపోతే ఒక్కసారిగా కింద పడిపోతారు. జ్ఞానమైతే చాలా సహజము. చరిత్ర-భూగోళం మొత్తం బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తుంది. ప్రదర్శనీ అర్థం చేయించడంలో చాలా చురుకుగా ఉండే మంచి-మంచి పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ యోగం లేదు, దైవీగుణాలు కూడా లేవు. అప్పుడప్పుడు పిల్లల స్థితులు ఇంకా ఎలా-ఎలా ఉన్నాయి, అని ఆలోచన కలుగుతుంది. ప్రపంచంలో ఎంతో దుఃఖముంది. త్వరత్వరగా ఇది సమాప్తమైపోవాలి. సుఖధామానికి త్వరగా వెళ్ళాలని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. తపిస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా తండ్రిని కలిసేందుకు తపిస్తారో, అలా తపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే బాబా మనకు స్వర్గానికి మార్గం తెలియజేస్తున్నారు. అటువంటి తండ్రిని చూసేందుకు తపిస్తారు. ఇటువంటి తండ్రి సన్ముఖంలోకి వెళ్ళి రోజూ మురళీ వినాలని భావిస్తారు. ఇక్కడ ఎటువంటి జంజాటాల విషయాలు లేవని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. బయట ఉన్నట్లయితే అందరితోనూ తోడు నిర్వర్తించవలసి వస్తుంది. లేకపోతే గొడవలు జరుగుతాయి. అందువలన అందరికీ ఓర్పు వహించమని చెప్తున్నారు. ఇందులో చాలా గుప్తమైన శ్రమ ఉంది. ఎవ్వరూ స్మృతి యొక్క శ్రమ చేయలేకపోతున్నారు. గుప్తంగా స్మృతిలో ఉన్నట్లయితే తండ్రి డైరక్షన్ పై కూడా నడుస్తారు. దేహాభిమానము కారణంగా తండ్రి డైరక్షన్ పై నడవడమే లేదు. చార్టును తయారుచేస్తే చాలా ఉన్నతి జరుగుతుందని చెప్తున్నాను. ఈ విధంగా చెప్పిందెవరు? శివబాబా. టీచరు పని చెప్తే, అది చేసుకుని వస్తారు కదా. ఇక్కడ మంచి-మంచి పిల్లలను కూడా మాయ చేయనివ్వదు. మంచి-మంచి పిల్లల చార్టు బాబా వద్దకు వచ్చినప్పుడు వారు ఏ విధంగా స్మృతిలో ఉంటున్నారో చూడండి అని బాబా తెలియజేస్తారు. ఆత్మలమైన మనము ఒక్క ప్రియుని ప్రేయసులమని భావిస్తారు. అక్కడి దైహిక ప్రేయసీ-ప్రియులు అయితే అనేక రకాలుగా ఉంటారు. మీరు చాలా పాత ప్రేయసులు. ఇప్పుడు మీరు దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వాలి. ఎంతో కొంత సహించాల్సి ఉంటుంది. మాకు అన్నీ తెలుసు అని భావించకూడదు. మీ ఎముకలను ఇవ్వండి అని బాబా అడగడం లేదు. ఆరోగ్యము బాగా ఉంచుకుంటే సేవ కూడా బాగా చేయగలరని బాబా అంటారు. అనారోగ్యంగా ఉంటే అలాగే పడి ఉంటారు. కొందరు ఆస్పత్రులలో కూడా అర్థం చేయించే సేవను చేస్తారు, అప్పుడు డాక్టర్లు, వీరు ఫరిస్తాలు అని అంటారు. చిత్రాలు తమతో పాటు తీసుకువెళ్తారు. ఇటువంటి సేవ చేసేవారిని దయా హృదయులని అంటారు. సేవ చేస్తే ఎవరో ఒకరు వెలువడుతారు. ఎంతెంతగా స్మృతి బలము కలిగి ఉంటారో అంతగా మనుష్యులను మీరు ఆకర్షిస్తారు, ఇందులోనే శక్తి ఉంటుంది. మొట్టమొదటిది పవిత్రత. మొదట పవిత్రత, శాంతి, ఆ తర్వాత సంపద అని అంటారు కూడా. స్మృతి బలము ద్వారానే మీరు పవిత్రంగా అవుతారు. తర్వాత జ్ఞాన బలము. స్మృతిలో బలహీనులుగా అవ్వకండి. స్మృతిలోనే విఘ్నాలు ఏర్పడుతాయి. స్మృతిలో ఉండడం వలన మీరు పవిత్రంగానూ అవుతారు మరియు దైవీ గుణాలు కూడా వస్తాయి. బాబా మహిమ గురించి తెలుసు కదా. బాబా ఎంతటి సుఖాన్నిస్తారు. 21 జన్మలకు మిమ్మల్ని సుఖానికి యోగ్యులుగా తయారుచేస్తారు. ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు.

కొందరు పిల్లలు డిస్సర్వీస్ చేసి తమకు తామే శపించుకుంటారు, ఇతరులను ఎంతగానో విసిగిస్తారు. కుపుత్రులైన పిల్లలైతే తమకు తామే శపించుకుంటారు. డిస్సర్వీస్ చేయడం వలన ఒక్కసారిగా కింద పడిపోతారు. చాలామంది పిల్లలు వికారాలలో పడిపోతారు లేక క్రోధానికి వశమై చదువును విడిచిపెట్టేస్తారు. అనేక రకాలైన పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఇక్కడి నుండి రిఫ్రెష్ అయ్యి వెళ్తే, చేసిన పొరపాట్లకు పశ్చాత్తాపపడతారు. అయినా పశ్చాత్తాపము ద్వారా క్షమాపణ ఏమీ లభించదు. మిమ్మల్ని మీరే క్షమించుకోండి, స్మృతిలో ఉండండి అని బాబా చెప్తున్నారు. బాబా ఎవ్వరినీ క్షమించరు, ఎందుకంటే ఇది చదువు. బాబా చదివిస్తున్నారు, పిల్లలు తమపై తాము కృప చూపించుకుని చదువుకోవాలి. మంచి నడవడిక అలవర్చుకోవాలి. రిజిస్టరు తీసుకురమ్మని బాబా బ్రాహ్మణికి చెప్తారు. ఒక్కొక్కరి సమాచారము విని వారికి అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు బ్రాహ్మణి రిపోర్టు చేశారని భావించి ఇంకా ఎక్కువగా డిస్సర్వీస్ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. చాలా కష్టమనిపిస్తుంది. మాయ పెద్ద శత్రువు. కోతుల నుండి మందిర యోగ్యులుగా అవ్వనివ్వదు. ఉన్నత పదవి పొందేందుకు బదులుగా ఇంకా పూర్తిగా కింద పడిపోతారు. మళ్ళీ ఎప్పుడూ లేవలేరు, మరణిస్తారు. ఇది చాలా ఉన్నతమైన గమ్యమని, విశ్వానికి యజమానులుగా అవ్వాలని బాబా పిల్లలకు పదే-పదే అర్థం చేయిస్తున్నారు. గొప్పవ్యక్తుల పిల్లలు చాలా రాయల్ గా వ్యవహరిస్తారు. తండ్రి పరువు పోకూడదని భావిస్తారు. మీ తండ్రి ఎంత మంచివారు, నీవు ఎంత కుపుత్రుడివి, నీవు మీ తండ్రి పరువును పోగొట్టేస్తున్నావు అని అంటారు. ఇక్కడైతే ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరువును పోగొట్టుకుంటారు. ఎన్నో శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి, జైలు పక్షులుగా అవ్వకండి అని బాబా వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. జైలు పక్షుల్లా కూడా ఇక్కడే ఉంటారు, సత్యయుగంలోనైతే ఎటువంటి జైళ్ళు ఉండవు. అయినా చదువుకుని ఉన్నత పదవిని పొందాలి. పొరపాట్లు చేయకండి. ఎవ్వరికీ కూడా దుఃఖమునివ్వకండి. స్మృతియాత్రలో ఉండండి. స్మృతియే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రదర్శనీలో కూడా ఈ ముఖ్యమైన విషయాన్నే తెలియజేయండి – బాబా స్మృతి ద్వారానే పావనంగా అవుతారు. అందరూ పావనంగా అవ్వాలని కోరుకుంటారు. ఇది పతిత ప్రపంచము. అందరికీ సద్గతినిచ్చేందుకు ఒక్క తండ్రియే వస్తారు. క్రీస్తు, బుద్ధుడు మొదలైనవారు ఎవ్వరికీ సద్గతినివ్వలేరు. తర్వాత బ్రహ్మా పేరును కూడా చెప్తారు. దేవీ-దేవతా ధర్మానికి నిమిత్తమైన బ్రహ్మాను కూడా సద్గతిదాత అని అనలేరు. దేవీ-దేవతా ధర్మాన్ని శివబాబాయే స్థాపన చేసినా బ్రహ్మా-విష్ణు-శంకరులు అనే పేర్లు అయితే ఉన్నాయి కదా. త్రిమూర్తి బ్రహ్మా అని అంటారు. వీరు కూడా గురువు కాదని బాబా చెప్తున్నారు. గురువు ఒక్కరే, వారి ద్వారా మీరు ఆత్మిక గురువులుగా అవుతారు. మిగిలినవారు ధర్మ స్థాపకులు. ధర్మ స్థాపకులను సద్గతిదాత అని ఎలా అనగలరు, ఇవి అర్థము చేసుకోవలసిన చాలా లోతైన విషయాలు. ఇతర ధర్మస్థాపకులైతే కేవలం ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు, వారి వెనుక అందరూ వచ్చేస్తారు, వారు ఎవ్వరినీ తిరిగి తీసుకువెళ్ళలేరు, వారు పునర్జన్మలోకి రావల్సిందే, ఇది అందరి కోసం తెలియజేయబడుతుంది. సద్గతినిచ్చే గురువు ఒక్కరు కూడా లేరు. గురువు, పతిత-పావనుడు ఒక్కరు మాత్రమే, వారే సర్వుల సద్గతిదాత, ముక్తిదాత అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మా గురువు ఒక్కరే, వారే సద్గతినిస్తారు, శాంతిధామము, సుఖధామాలకు తీసుకువెళ్తారు అని తెలియజేయాలి. సత్యయగము ఆదిలో చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. అక్కడ ఎవరి రాజ్యముండేదో, చిత్రాలనైతే చూపిస్తారు కదా. వీరు నిజంగా స్వర్గానికి యజమానులు, స్వర్గములో వీరి రాజ్యముండేదని భారతీయులు మరియు దేవతల పూజారులే వెంటనే అంగీకరిస్తారు. ఆ సమయంలో మిగిలిన ఆత్మలన్నీ ఎక్కడ ఉండేవి? తప్పకుండా నిరాకార ప్రపంచములోనే ఉండేవని చెప్తారు. ఇది కూడా మీరిప్పుడే తెలుసుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఏమీ తెలియదు. ఇప్పుడు మీ బుద్ధిలో సృష్టి చక్రము తిరుగుతూ ఉంటుంది. తప్పకుండా 5 వేల సంవత్సరాల క్రితము వీరి రాజ్యముండేది, జ్ఞానం యొక్క ప్రారబ్ధము పూర్తైనప్పుడు మళ్ళీ భక్తి మార్గము ప్రారంభమవుతుంది, మళ్ళీ పాత ప్రపంచము పట్ల వైరాగ్యము కలగాలి. ఇప్పుడు మనము కొత్త ప్రపంచములోకి వెళ్తున్నాము. పాత ప్రపంచము నుండి మనసు తప్పుకుంటుంది. అక్కడ భర్త, పిల్లలు మొదలైనవారంతా అటువంటివారే లభిస్తారు. అనంతమైన తండ్రి మనల్ని విశ్వానికి యజమానులుగా తయారుచేస్తున్నారు.

విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యే పిల్లల ఆలోచనలు చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి మరియు నడవడిక చాలా రాయల్ గా ఉంటుంది. భోజనం కూడా చాలా తక్కువగా తినాలి, అత్యాశ ఎక్కువగా ఉండకూడదు. స్మృతిలో ఉండేవారి భోజనం కూడా చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. చాలామందికి భోజనం వైపే బుద్ధి వెళ్ళిపోతుంది. పిల్లలైన మీకు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతున్నాము అన్న సంతోషం ఉంది. సంతోషానికి మించిన ఔషధం లేదని చెప్తారు. ఇటువంటి సంతోషంలో సదా ఉన్నట్లయితే ఆహార-పానీయాలు కూడా చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు. ఎక్కువగా తినడం వలన భారమనిపిస్తుంది, మళ్ళీ కునికిపాట్లు మొదలైనవి వస్తాయి. తర్వాత, బాబా నిద్ర వస్తుంది అని అంటారు. భోజనం సదా ఏకరసంగా ఉండాలి, భోజనము రుచికరంగా ఉందని ఎక్కువగా తినకూడదు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. మనము దుఃఖహర్త-సుఖకర్త అయిన తండ్రి పిల్లలము, కనుక ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు. డిస్ సర్వీస్ చేసి తమకు తాము శపించుకోకూడదు.

2. మన ఆలోచనలు చాలా ఉన్నతంగా మరియు రాయల్ గా ఉంచుకోవాలి. దయాహృదయులుగా అయ్యి సేవలో తత్పరులవ్వాలి. ఆహార-పానీయాల విషయంలో లోభాన్ని విడిచిపెట్టాలి.

వరదానము:- డ్రామా జ్ఞానం ద్వారా అచల స్థితిని తయారుచేసుకునే ప్రకృతి మరియు మాయాజీత్ భవ

ప్రకృతి లేక మాయ ద్వారా ఎటువంటి పేపరు వచ్చినా కానీ కొద్దిగా కూడా అలజడి చెందకూడదు. ఇదేమిటి, ఇది ఎందుకు, అన్న ప్రశ్న కలిగినా, కొద్దిగా ఏ సమస్య అయినా దాడి చేసేదిగా అయిపోయినా, ఫెయిల్ అయిపోతారు. కావున ఏమి జరిగినా కానీ లోపల నుండి, ఓహో మధురమైన డ్రామా ఓహో అన్న శబ్దమే వెలువడాలి. అయ్యో ఏమయ్యింది – అన్న సంకల్పము కూడా రాకూడదు. సంకల్పంలో కూడా అలజడి చెందనటువంటి స్థితి ఉండాలి. సదా అచలమైన, స్థిరమైన స్థితి ఉండాలి, అప్పుడు ప్రకృతిజీత్ మరియు మాయాజీత్ అన్న వరదానము ప్రాప్తిస్తుంది.

స్లోగన్:- శుభవార్తను వినిపించి సంతోషము కలిగించడమే అన్నింటికన్నా శ్రేష్ఠమైన కర్తవ్యము.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *