• Telugu Murli 26/08/20

  26-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – బాబా మిమ్మల్ని కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ (పుష్పాలరాజు)గా తయారుచేసేందుకు వచ్చారు, కనుక వికారాల దుర్గంధమేదీ ఉండకూడదు” ప్రశ్న:- వికారాల అంశమును కూడా సమాప్తము చేసేందుకు ఎటువంటి పురుషార్థము చేయాలి? జవాబు:- నిరంతరం అంతర్ముఖులుగా ఉండే పురుషార్థము చేయండి. అంతర్ముఖత అంటే క్షణములో శరీరం నుండి అతీతంగా అవ్వడం. ఈ ప్రపంచపు స్మృతులను పూర్తిగా మర్చిపోవాలి. ఒక్క క్షణములో పైకి వెళ్ళి కిందకు రావాలి. ఈ more

 • English Murli 25/08/20

  25/08/20 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban Sweet children, never become tired and leave the pilgrimage of remembrance. Constantly make effort to remain soul conscious. In order to become sweet and attract the Father’s love, stay in remembrance. Question: What effort must you definitely make in order to become 16 celestial degrees full and perfect? more

 • Hindi Murli 25/08/20

  25-08-2020 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे – कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही-अभिमानी रहने का प्रयत्न करो, बाप का प्यार खींचने वा स्वीट बनने के लिए याद में रहो” प्रश्नः– 16 कला सम्पूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन-सा पुरूषार्थ जरूर करना है? उत्तर:- जितना हो सके स्वयं more

 • Telugu Murli 25/08/20

  25-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – అలసిపోయి ఎప్పుడూ స్మృతియాత్రను వదిలేయకూడదు, సదా దేహీ-అభిమానిగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి, తండ్రి ప్రేమను ఆకర్షించేందుకు మరియు మధురంగా అయ్యేందుకు స్మృతిలో ఉండండి” ప్రశ్న:- 16 కళా సంపూర్ణులుగా మరియు పర్ఫెక్ట్ గా అయ్యేందుకు ఎటువంటి పురుషార్థం తప్పకుండా చేయాలి? జవాబు:- ఎంత వీలైతే అంత స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి. ప్రేమసాగరుడైన తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోతారు. జ్ఞానము చాలా సహజము కానీ more

 • English Murli 24/08/20

  24/08/20 Morning Murli Om Shanti BapDada MadhubanSweet children, constantly maintain the happiness that you have completed the cycle of 84 births and that you are now to go back home. Only a few more days of the suffering of karma now remain. Question: Which aspect should you children, who are to become conquerors of sinful more

 • Hindi Murli 24/08/20

  24-08-2020 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे – सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्मभोग है” प्रश्नः– विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर:- जो सर्व विकर्मों की more

 • Telugu Murli 24/08/20

  24-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – మేము 84 జన్మల చక్రమును పూర్తి చేసాము, ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తాము, ఈ కర్మ భోగము ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది అని సదా ఇదే సంతోషంలో ఉండండి” ప్రశ్న:- వికర్మాజీతులుగా అయ్యే పిల్లలు వికర్మల నుండి రక్షింపబడేందుకు ఏ విషయంలో చాలా అటెన్షన్ పెట్టాలి? జవాబు:- అన్ని వికర్మలకు మూలం దేహాభిమానము, ఎప్పుడూ ఆ దేహాభిమానంలోకి రాకుండా ధ్యానముంచాలి. దీనికోసం పదే-పదే more

 • English Murli 23/08/20

  23/08/20 Madhuban Avyakt BapDada Om Shanti 10/03/86 The way to become a carefree emperor Today, BapDada is seeing the gathering of carefree emperors. In the entire cycle this royal gathering is unique. There have been many emperors, but it is only at this confluence age that there is a unique gathering of carefree emperors. This more

 • Hindi Murli 23/08/20

  23-08-20 प्रात:मुरली ओम् शान्ति “अव्यक्त-बापदादा” रिवाइज: 10-03-86 मधुबन बेफिकर बादशाह बनने की युक्ति आज बापदादा बेफिकर बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं लेकिन बेफिकर बादशाह यह विचित्र सभा इस संगमयुग पर ही होती है। यह बेफिकर बादशाहों की सभा सतयुग की more

 • Telugu Murli 23/08/20

  23-08-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి ‘బాప్దాదా’ 10-3-86 “నిశ్చింత చక్రవర్తులుగా అయ్యేందుకు యుక్తి” ఈ రోజు బాప్ దాదా నిశ్చింత చక్రవర్తుల సభను చూస్తున్నారు. ఈ రాజ్య సభ పూర్తి కల్పంలోకల్లా విచిత్రమైన సభ. చక్రవర్తులుగా అయితే చాలా మంది అయ్యారు కానీ నిశ్చింత చక్రవర్తుల యొక్క ఈ విచిత్ర సభ ఈ సంగమయుగంలోనే ఉంటుంది. ఈ నిశ్చింత చక్రవర్తుల సభ సత్యయుగ రాజ్య సభకన్నా శ్రేష్ఠమైనది ఎందుకంటే అక్కడ చింత మరియు నషా మధ్యన ఉన్న భేదముకు more